วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียน การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมถึงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบในระดับต่าง ๆ
  • เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล